Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, založená v roku 2009
R.E.I. Group, spol. s r.o. – ON-LINE SYSTÉM
Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
 • - vedenie peňažného denníka
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie evidencie majetku
 • - vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • - spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • - vedenie ostatných účtovných kníh
 • - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky
Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
 • - vedenie hlavnej knihy
 • - vedenie analytickej evidencie
 • - vedenie účtovného denníka
 • - vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • - vedenie evidencie majetku
 • - vedenie pokladničnej knihy
 • - evidencia DPH, daňové priznanie
 • - mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • - spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
Mzdy a personálna agenda
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
 • - spracovanie miezd
 • - výplatné listiny
 • - mzdové hlásenia
 • - potvrdenia o príjmoch
 • - výpočty nemocenských dávok
 • - evidencia dovolenky
 • - ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • - podklady pre účtovníctvo
 • - mzdové a evidenčné listy
Vedenie účtovnej agendy,účtovné a mzdové poradenstvo
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

Účtovné poradenstvo - Ekonomické poradenstvo zahŕňa konzultáciu s klientom týkajúcu sa priebežných zmien v jednotlivých zákonoch a ich možný dopad na nimi vykonávanú činnosť, ako aj iné účtovné poradenstvo potrebné na bezproblémové vykonávanie jeho činnosti z hľadiska daňových a účtovných zákonov. Posudzujeme jednotlivé doklady aj z hľadiska daňového. Na požiadanie klienta vypracujeme internú smernicu na vedenie účtovníctva. Ďalej poskytujeme priebežné výstupné zostavy potrebné napr. pri žiadosti klienta o úver alebo leasing.

V zmysle dohody s klientom poskytujeme aj tzv. prípravné práce potrebné k zaúčtovaniu jednotlivých dokladov ako vypísanie príjmových, resp. výdavkových pokladničných dokladov, ich nalepenie, časové zoradenie, teda celkovú kompletizáciu, zoradenie faktúr, výpisov z účtu, priradenie a kompletizácia platieb platobnými kartami, zakladanie písomností.

Mzdové poradenstvo - Okrem outsourcingu mzdového účtovníctva naša spoločnosť ponúka aj poradenské služby súvisiace s vedením mzdovej agendy. Máme skúsenosti v poskytovaní čiastkových služieb jednotlivým oddeleniam ako aj služby spojené s kompletným založením interného mzdového oddelenia.
Poskytujeme poradenské služby v oblasti finančného účtovníctva, daní a mzdovej agendy. Zároveň poskytujeme aj odbornú pomoc pri nastavovaní finančných a účtovných procesov
Vypracovanie daňového priznania
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
 • - Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • - Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
 • - Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • - Výpočet odloženej dane
 • - Výpočet splatnej dane
 • - Daň z pridanej hodnoty
 • - Daň z motorových vozidiel
 • - Daň zo závislej činnosti
 • - Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane